Sinds 1 augustus 2014 zijn scholen verantwoordelijk om alle leerlingen een goede passende onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden (SWV).

 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.

De Wet passend onderwijs is ingegaan op 1 augustus 2014. Vanaf dat moment hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, maken reguliere en speciale scholen uit het voortgezet (speciaal) onderwijs binnen ons samenwerking afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Over (de invoering van) passend onderwijs binnen ons samenwerkingsverband kunt u in het ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband meer lezen.

Vooralsnog kunt u voor verdere algemene informatie over passend onderwijs terecht op de website passendonderwijs.nl.

U kunt hier een begrippenlijst Passend Onderwijs vinden.