Wat als u er niet uitkomt met uw school?


Onderwijsconsulenten
Als school en ouders het niet eens kunnen worden over plaatsing of verwijdering van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, dan kunnen zij een beroep doen op ondersteuning door de onderwijsconsulenten. Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan kinderen met een handicap, ziekte of stoornis. Sinds 2003 adviseren en begeleiden zij ouders en scholen bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Het gaat dan om problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering, maar ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaats. Onderwijsconsulenten zijn aangesteld met het doel het kind uiteindelijk geplaatst te krijgen op een geschikte school met de juiste begeleiding en speciale voorzieningen. Advies en ondersteuning van de onderwijsconsulenten is kosteloos voor ouders. Onderwijsconsulenten bemiddelen in de fase waarin er nog geen geschil aanhangig is bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) of de rechter. Er zal concreet worden uitgewerkt wanneer ouders een beroep kunnen doen op ondersteuning door een onderwijsconsulent. Hierbij wordt de Stichting Ondersteuning Scholen en Onderwijs (SOSO) betrokken.

Rechtsbescherming
De huidige wetgeving en andere voorzieningen zoals onderwijsconsulenten bieden voldoende basis voor de beslechting van geschillen tussen individuele ouders en de school. Er kan een geschil ontstaan tussen school en ouders wanneer een school besluit een leerling die extra ondersteuning behoeft, niet toe te laten. Ook kan een geschil ontstaan wanneer een leerling onderwijs volgt op een school en ouders van mening zijn dat de school niet de extra ondersteuning biedt die zij naar de mening van ouders zou moeten bieden. Geschil over toelating Indien ouders het niet eens zijn met de beslissing van een bevoegd gezag om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft niet toe te laten, zijn er op basis van de huidige wetgeving de volgende mogelijkheden:

 1. 1.
  Ouders kunnen bezwaar indienen bij het bevoegd gezag. Alvorens de beslissing op bezwaar te nemen, hoort het bevoegd gezag de ouders.

  2.
  Ouders kunnen een oordeel vragen aan de CGB, wanneer zij menen dat bij de toelatingsbeslissing verboden onderscheid is gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte.

  3.
  Ouders kunnen beroep instellen tegen de beslissing op bezwaar bij de bestuursrechter (openbaar onderwijs) of kunnen deze aanvechten bij de burgerlijke rechter (bijzonder onderwijs). De rechter doet een bindende uitspraak.

Geschil over extra ondersteuning
Ouders kunnen van mening zijn dat de school waar hun kind onderwijs volgt, tekortschiet in het bieden van extra ondersteuning. Er zijn dan, op basis van de huidige wetgeving, de volgende mogelijkheden:

1.
Ouders kunnen zich wenden tot de klachtencommissie van de school. 

2.
De CGB kan bij geschillen over begeleiding aan zittende leerlingen, om een oordeel worden gevraagd. Scholen zijn op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verplicht om ten behoeve van leerlingen met een handicap of chronische ziekte doeltreffende aanpassingen te plegen, tenzij die redelijkerwijs niet kunnen worden gevergd van de school.

3.
In laatste instantie kunnen ouders een geschil over de begeleiding aanhangig maken bij de burgerlijke rechter.

Wat te doen als u het niet eens bent met een besluit van het VO Loket Passend Onderwijs


Bezwaarprocedure Samenwerkingsverband VO 2505 (Apeldoorn, Epe, Voorst)
Samenwerkingsverband VO 2505 (hierna te noemen: Samenwerkingsverband, ofwel: SWV) beslist of een leerling toelaatbaar is tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs, de Schakelvoorziening of in aanmerking komt voor een extra ondersteunings-arrangement. Deze beslissing wordt genomen door een commissie van het SWV: het VO Loket Passend Onderwijs.

Het VO Loket is een onafhankelijk orgaan. Het Loket heeft de mogelijkheid andere deskundigen in te schakelen om zo goed een oordeel te kunnen vormen over de toelaatbaarheid van de leerling. Dit gebeurd zorgvuldig. Toch kan het zijn dat een ouder/verzorger of een school het niet eens is met het genomen besluit. Een gesprek aangaan waarin het besluit wordt toegelicht en er wederzijds vragen kunnen worden gesteld helpt vaak al om zaken te verhelderen. Mocht dit onvoldoende zijn kan een ouder een onderwijsconsulent inschakelen. Zij kunnen adviseren en bemiddelen in de fase waarin er nog geen formeel geschil is.

Biedt bovenstaande geen oplossing, kan bezwaar gemaakt worden via onderstaande wijze:
> U kunt binnen 6 weken na de beslissing schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur van het Samenwerkingsverband. U kunt uw bezwaar richten aan Dhr. Huisman, interim voorzitter van het bestuur.

> Het bezwaar wordt binnen 2 weken voorgelegd aan de ‘Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen sbo/vso’ waar het SWV bij is aangesloten. Deze commissie geeft binnen 10 weken een oordeel over het geschil en adviseert het bestuur van het SWV

> Het bestuur van het SWV neemt op grond van het advies van de landelijke commissie een besluit op het bezwaar. Dit besluit vindt plaats binnen 6 werkdagen.

> Als u het niet eens bent met deze uitspraak is het mogelijk om in beroep te gaan bij de bestuursrechter en eventueel een voorlopige voorziening aan te vragen.

Wat te doen als u een klacht heeft over een medewerker van het Samenwerkingsverband

Bij het Samenwerkingsverband (SWV) werken mensen in diverse functies. Het kan voorkomen dat een ouder, leerling of een schoolmedewerker zich onheus bejegend voelt door een medewerker van het SWV. Mocht dit zo zijn is direct contact en een gesprek altijd de eerste stap. Mocht dit onvoldoende opleveren kunt u er voor kiezen om binnen 6 weken een klacht in te dienen over de betrokken medewerker. Dit verloopt op gelijke wijze als de bezwarenprocedure, dus u dient als eerste stap schriftelijk uw klacht in te dienen bij het bestuur van het SWV.

Contactgegevens

Samenwerkingsverband VO 2505, Gentiaanstraat 804, 7322 CZ Apeldoorn, tel: 055-3689588
Bestuur SWV VO 2505, interim voorzitter Bestuur Willem Huiskamp, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Onderwijsconsulenten: www.onderwijsconsulenten.nl

Externe vertrouwenspersoon

Chiene Hulst
Mobiel: 06-45434266
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.